Aydınlatma Metni

Başak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi  (“Başak Ekolojik ” / “Şirket”); internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında ‘kişisel veri’ sayılan verilerinizi zaman zaman kaydetmekte ve hukuka uygun olarak işlemektedir. Bu nedenle, KVKK uyarınca ‘veri sorumlusu’ sıfatını haiz Şirketimizin KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca söz konusu kişisel verileri nasıl ve hangi amaçlarla işlediği konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz

Kişisel verileriniz tarafımızca aşağıdaki ilkeler ışığında işlenmektedir:

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.     

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.       

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme.         

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.     

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Aydınlatma Yükümlülüğü

KVKK madde 10, veri sorumlularına verileri işlenen ilgili kişilerin bu hususta onayları alınırken aydınlatma yükümlülüğü yüklemiş ve ilgili kişilerin aydınlatılmasını istemiştir. İlgili madde uyarınca ‘veri sorumlusu’ sıfatına haiz Şirket, ‘ilgili kişileri’:

a. veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

b. kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği,

c. işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, 

d. kişisel verilerin toplanmasının yöntem ve hukuki sebepleri,

e. ilgili kişinin KVKK madde 11 uyarınca veri sorumlusuna yöneltebileceği hakları konusunda bilgilendirmelidir. 

İşbu Aydınlatma Metni ile Başak Ekolojik olarak bütün ziyaretçilerimize KVKK’ nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile ilgili olarak bilgilendirme yapmaktayız.

Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK madde 3 fıkra 1 (ı) bendi, veri sorumlusunu ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlamakta ve bu çerçevede Başak Ekolojik veri sorumlusu sıfatını taşımaktadır.

Başak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi  Çınarlı Mah.Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No:3  1006 –Konak İzmir

info@basakekolojik.com.tr

(0232) 892 44 45

Mersis no:0144040574300001

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları

Başak Ekolojik olarak, kişisel verileriniz ancak açık rızanız ya da aşağıda belirtilen hukuka uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir.

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yukarıdaki ilkeler uyarınca; kişisel verileriniz;

KVKK madde 5/2/c uyarınca bir sözleşmenin kurulması ve/veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle Şirket’in faaliyetleri kapsamında tarafınıza sunulan ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ve bunlar için şirketimizin iş birimlerinin gerekli çalışmalar yapması ve müşterilerimizin kendileriyle veya yetkili kişileriyle iletişime geçilebilmesi,

KVKK madde 5/2/f uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması nedeniyle şirketimizin ve iş ilişkisi içinde bulunduğumuz gerçek ve tüzel kişilerin hukuka uygun meşru menfaatlerinin korunması, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, Şirketimiz ve iştiraki olduğumuz şirketlerin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti ve

KVKK madde 5/2/ç uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması nedeniyle sizlerden gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilerek çözüme kavuşturulması ve KVKK kapsamındaki yükümlülüklerimiz kapsamında kişisel veri güvenliğini arttırmak amaçlarıyla işlenmektedir.

KVKK madde 6 kapsamında özel nitelikli sayılan ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler; ancak açık rıza ile işlenebilecek olup; sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. 

Başak Ekolojik tarafından, internet sitesi ziyaretçilerimizin özel nitelikli kişisel verileri işlenmemektedir. Bunun yanı sıra; Şirketimizde çalışmak için başvuran adaylardan, özgeçmişlerini inceledikten ve mülakatları gerçekleştirdikten sonra, işe alım sürecimizde çeşitli belgeler talep etmekteyiz. Bu belgeler arasında; KVKK madde 6 kapsamında özel nitelikli kişisel veri içerir belgeler de bulunduğundan bu noktada adaylarımızdan açık rıza aramaktayız.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirket tarafından KVKK ilke ve hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verileriniz; yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve gerekli gizlilik sözleşmeleri eşliğinde; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza ve kanunen yetkili kamu kurumlarına KVKK madde 8 ve 9’de belirtilen şartlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

KVKK madde 8 uyarınca, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası veya yukarıdaki ‘Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları’ başlıklı maddede belirtilen hallerden birinin bulunması halinde açık rıza aranmaksızın aktarılabilecektir.

KVKK madde 9 uyarınca ise, kişisel verilerin yurtdışına aktarılması için, açık rızanız olmaması halinde yukarıdaki şartların yanı sıra kişisel verilerin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli koruma bulunması gerekmektedir. Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler ise Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtildiği üzere, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, ürün veya hizmet aldığınızda, santralimizi aradığınızda veya her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanmakta ve işlenmektedir.

Bu yöntem ve hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddeleri uyarınca yukarıdaki ‘Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları’ başlıklı maddede belirtilen hal ve şartlarda ve başta Şirketimizin kanun ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini tam ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi olmak üzere işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İlgili Kişinin Hakları

KVKK madde 11, kişisel verisi işlenen her gerçek kişi için bir takım haklar düzenlemekte ve veri sorumlusuna yüklediği aydınlatma yükümlülüğü kapsamında bu hakların ilgili kişiye bildirilmesini talep etmiştir. Bu haklar, kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarından oluşmaktadır. Bu haklarınızdan birini kullanmak istediğiniz takdirde, işbu aydınlatma metni ile birlikte yer alan başvuru formunu kullanabilirsiniz.

Nasıl Koruyoruz?

Başak Ekolojik  tarafından toplanan ve işlenen kişisel verilerin korunması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın ve kullanıcılarımızın mağdur olmaması için tarafımızca gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmakta olup; Şirket tarafından faaliyetlerimizde kullandığımız yazılımların standartlara uygun olması, çalıştığımız üçüncü kişilerin özenle seçilmesi, çalışanlarımızın bu yönde eğitim alması ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.

Başvuru ve Bilgi Alma Hakkı

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, KVKK madde 11 kapsamında yukarıda açıklanan haklarınızdan herhangi birini kullanmak istediğiniz takdirde, aşağıda belirttiğimiz şekilde Şirketimize başvurabilirsiniz. Bu başvuru, Şirket’imize yazılı olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile yapılmalıdır. Aşağıdaki linkte başvurularınızı daha kolay yapabilmeniz için sizler için bir başvuru formu hazırlamış bulunmaktayız.

Lütfen doldurduğunuz başvuru formunu;

Şirket’in Çınarlı Mah.Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No:3 1006 –Konak İzmir adresine şahsen (başvuru yapanın bizzat gelerek kimliği ile birlikte başvuru formunu doldurması) gelerek,

Şirket’in Çınarlı Mah.Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No:3 1006 –Konak İzmir adresine noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla gönderilerek, 

Şirket’in info@basakekolojik.com.tr kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve Şirket’imiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak veya

Web sitemizin aşağıda bulunan kısmından elektronik olarak doldurarak gönderiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda;

a) Ad, soyad ve imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve

d) Talep konusu,

bulunması zorunludur.

Şirket’imize yukarıda belirtilen yollar üzerinden iletilmiş olan başvurularınız, KVKK madde 13’ün 2.fıkrası uyarınca, Şirket’imize ulaştığı tarihten itibaren en çok 30 (otuz) gün içinde tarafınıza geri dönüş sağlanacaktır. Cevabımız, yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Belirtmek isteriz ki; KVKK gereğince vereceğimiz cevabın on sayfayı geçmesi halinde, on sayfayı geçen her sayfa için 1 (bir) Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir.